Wybierz kategorię
Wzorniki reklamowe
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Producent
Towar dnia
Regulamin sklepu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


    Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie  internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.artlon.pl

Sprzedającym jest firma P.H.U. ARTLON, ul. Piłsudskiego 101 J, 26-220 Stąporków, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 658-105-54-82, Regon: 291168219, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z usługodawcą można uzyskać pod numerami telefonów:  41 374 01 29, 

lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@artlon.pl


§ 1 Definicje


1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Klient (Kupujący)  – osoba  fizyczna,  która ukończyła  co najmniej  13. rok życia,  przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Konsument -Klient będący osobą fizyczną , korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedmiot transakcji -  Towary wymienione  i  opisane  na stronie internetowej Sklepu Internetowego . Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania Kupującego  o  zaistniałej  sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

5. Towar–  rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza sklepem www.sklep.artlon.pl  w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

7. Umowa Sprzedaży –umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu  ustawy Kodeks Cywilny , zawierana pomiędzy Usługodawcą  a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

8. Sklep Internetowy www.sklep.artlon.pl   – serwis internetowy dostępny za pośrednictwem którego Klient może kupić Towar.

9. Strony umowy– Usługodawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona  www znajdująca się pod adresem www.sklep.artlon.pl

11. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

12. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i  oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.


§ 2 Zasady ogólne


1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z  niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy www.sklep.artlon.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internetowej.

3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internetowej, niezbędnym do składania zamówień .

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie: www.sklep.artlon.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad , zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


§ 3 Składanie zamówień


1. Wszystkie ceny podane na stronach  internetowych www.sklep.artlon.pl  są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.sklep.artlon.pl, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową www.sklep.artlon.pl lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę , 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną jest możliwe  w godzinach  8.00-16.00  , w dni robocze .

4. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres , na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym.Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną , na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami  i formularzy.                                     

6. Sprzedający przesyła dowód zakupu , paragon fiskalny lub fakturę VAT (zgodnie z wolą Kupującego) oraz kartę gwarancyjną (jeśli jest przewidziana) razem z Towarem.

7. W  trakcie składania  Zamówienia , Kupujący  może  wyrazić zgodę na  umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu  Internetowego  Sprzedającego w  celu ich przetwarzania w związku  z realizacją Zamówienia. W  wypadku udzielenia zgody, Kupujący  ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania  kolejnego  Zamówienia.  W tym celu Kupujący powinien podać  login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego  adres e-mail. Hasło jest  ciągiem  znaków ustalanych  przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane   Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia , otrzyma on automatyczną odpowiedź ze  Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia. Płatności przez Klienta są dokonywane w sposób bezpieczny poprzez PayU, PAYPAL lub za pomocą karty VISA, MasterCard.

11. Nie wysyłamy Towarów do testów, eksperymentów, porównań itp.


§ 4 Koszty i termin wysyłki


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep Internetowy  poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej , Poczty Polskiej lub może być odebrany osobiście w siedzibie firmy . 

3. Przesyłka dostarczona jest  zgodnie  z  terminem  podanym przy  każdym  produkcie  na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją „wysyłka za pobraniem” . Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest  obciążany  kosztami transportu określonymi w cenniku  transportu.


§ 5 Płatności


1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę VAT).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić „za pobraniem” (przy odbiorze przesyłki), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych na konto bankowe Sklepu : PayU  ( z własnego konta w banku, kartą kredytową), samodzielnie przelewem, wpłata na Poczcie, gotówką przy odbiorze własnym. 


§ 6 Odbiór towaru


1. Przed odebraniem przesyłki  należy sprawdzić , czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu  w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm  naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki , sporządzić  protokół szkody  oraz skontaktować się  jak  najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. 

2. Jeśli Klient decyduje się na odbiór przesyłki , niezależnie od jej stanu zewnętrznego – prosimy sprawdzić zawartość w obecności kuriera, listonosza . W przypadku jej uszkodzenia , prosimy sporządzić protokół szkody  z opisem co jest uszkodzone . Szczególną uwagę prosimy zwrócić na wewnętrzne uszkodzenia opakowania . Jeśli Klient ma możliwość zrobienia zdjęć uszkodzeń opakowania i Towaru , prosimy to wykonać (np. telefonem) . Protokół szkody , zdjęcia prosimy przesłać mailem  na adres Sprzedającego.


§ 7 Odstąpienie od umowy, Zwrot 


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na  piśmie (może to być również wiadomość przesłana mailem lub telefonicznie). Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i  liczy się od dnia dostarczenia Towaru.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). 

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły  śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia

4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy .

5. Koszt transportu za zwracany towar pokrywa Klient.


§ 8 Reklamacje 


1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionym przez gwaranta. Niektóre produkty posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów/dystrybutorów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z Kartą Gwarancyjną  i opisem usterki. W przypadku niektórych Towarów (na przykład głośniki) zamiast kart gwarancyjnych naklejane są etykiety gwarancyjne z datą sprzedaży i danymi Sprzedawcy/Dystrybutora . 

3. Odesłanie Towaru z etykietą jest wystarczające do wszczęcia procedury reklamacyjnej .

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. 

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Usługodawca zgłosił  fakt posiadania bazy danych  do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, Polska.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży.  W zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych  towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. 

3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości  e-mail do Usługodawcy na adres Sklepu lub telefonicznie
  3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie i w ramach udostępnionych opcji.

5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez  wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo  utrwalona i zabezpieczona w  systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.


§ 10 Postanowienia końcowe


1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. 

2. Sklep zastrzega możliwość chwilowego wyłączenia lub ograniczenia możliwości składania zamówień w celu konserwacji, aktualizacji danych lub też rozbudowy sklepu. 

3. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Polityką Prywatności  www.sklep.artlon.pl

4. Wszystkie produkty i ich nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą zawierać chronione prawem znaki towarowe.

5. Korekta danych dokonana na skutek błędów, lub też opóźnień w ich aktualizacji nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec sprzedawcy. Podobnie , różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu. 

6. Zawartość strony internetowej www.sklep.artlon.pl  jest objęta ochroną praw autorskich.

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
© ARTLON - wzorniki, reklama, usługi budowlane. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.